Mec. Tomasz Siedlecki i mec. Paulina Sawicka wygrali spór dotyczący oceny prawidłowości wniesienia wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej przez członka konsorcjum

02.03.2018

Wykluczone z postępowania konsorcjum reprezentowali mec. Tomasz Siedlecki i mec. Paulina Sawicka.

Krajowa Izba Odwoławcza zgodziła się z twierdzeniem pełnomocników konsorcjum, że gwarancja wadialna wystawiona wyłącznie na jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego stanowi skuteczne zabezpieczenie oferty wspólnej i nie może stanowić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu. Tym samym KIO zaaprobowała pogląd zaprezentowany przez Sąd Najwyższy w wyroku z 15 lutego 2018 r. sygn. akt IV CSK 86/17.

Wyrok KIO jest prawodpowobnie pierwszym orzeczeniem uwzględniającym wyrok Sądu Najwyższego. Pogląd Sądu Najwyższego pozostaje w opozycji do poglądu zdającego się przeważać najnowszym orzecznictwie KIO. Choć wyrok Sądu Najwyższego jest wiążący wyłącznie dla sądów w sprawie, w której zapadł, to ze względu na autorytet Sądu Najwyższego i przyjętą praktykę, należy spodziewać się, że wpłynie na ewolucję poglądów KIO.

Wyrok KIO zapadł w dniu 1 marca 2018 r. w sprawie o sygn. KIO 171/18.

Wróć

Kontakt

KANCELARIA PRAWNA TOMASZ SIEDLECKI RADCA PRAWNY

ul. Nowowiejska 10 lok. 7 00-653 Warszawa                                              

https://www.linkedin.com/company/siedlecki-kancelaria-prawna/

tel. +48 533 025 903
biuro@kancelariasiedlecki.pl