Obowiązki pracodawców od 2.04.2020 r. w zw. epidemią SARS-COV-2

01.04.2020

Wedle pa.r 9 ust. 7 pkt 3 rozporządzenia Rady ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566) faktycznie wszystkie zakłady muszą zapewnić 1,5 metra oraz odległość pomiędzy pracownikami oraz alternatywnie rękawiczki lub płyny do dezynfekcji. Powyższe odnieść należy również do placów budów.

 

Ww. obowiązek wchodzi w życie z dniem 2 kwietnia 2020 r.!

 

Uzasadnienie prawne

 

Zgodnie par 9 ust 7 pkt 3 rozporządzenia

w okresie od dnia 2 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r.:

zakłady pracy są obowiązane zapewnić:

a) osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji

rąk,

b) odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m.”

 

Pomimo iż rozporządzenie nie definiuje terminu stanowisko pracy, termin ten zdefiniowany został w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

 

Wedle par. 2 ust 8 ww. rozporządzenia  - ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o „stanowisku pracy" - rozumie się przez to przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę;

 

Istnienie stanowisk pracy w rozumieniu BHP na budowie potwierdza tytułem przykładu choćby:

 

Odnosząc się zaś do ewentualnych wątpliwości dot. ewentualnej definicji zakładu pracy, wedle judykatury jest to „"zakład pracy" i "część zakładu pracy" są desygnatami przyjętego w dyrektywie określenia "jednostka gospodarcza", które jest zbiorczym pojęciem oznaczającym przejmowane przedsiębiorstwo, zakład lub część przedsiębiorstwa lub zakładu. (por. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 kwietnia 2018 r. sygn. akt. II PK 53/17)

 

adw. Arkadiusz Radek 

Wróć

Kontakt

KANCELARIA PRAWNA TOMASZ SIEDLECKI RADCA PRAWNYul. Jagiellońska 27 lok. 13
03-719 Warszawa

tel. +48 533 025 903
biuro@kancelariasiedlecki.pl