O Kancelarii

Sukces mec. Dariusza Adamusa w sporze dotyczącym budowy tunelu średnicowego w Łodzi

02.03.2018

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 21 lutego 2018 r. (sygn. XXIII Ga 1641/17) oddalił w całości skargę na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej wykonawców wspólnie ubiegających się o zawarcie z PKP PLK S.A. kontraktu na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych na odcinku Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec. Realizacja robót kolejowych współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach projektu POIiŚ „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T)”. Sąd Okręgowy potwierdził tym samym ostatecznie, że spółka PKP PLK S.A. słusznie odrzuciła ofertę jednego z konsorcjum, które starało się o uzyskania zamówienia.

PKP PLK S.A. reprezentował mec. Dariusz Adamus.

Istotą sprawy i kwestią sporną było zagadnienie, czy w postępowaniu, którego przedmiotem jest wykonanie inwestycji w formule „Projektuj i Buduj”, wykonawcy mogli już na etapie składania ofert, przyjąć do kalkulacji swojej oferty inne rozwiązania w zakresie wykonywania robót budowlanych niż określił to Zamawiający w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, czy też taka możliwość występowała dopiero na etapie realizacji zamówienia oraz po wykonaniu odpowiednich badań geologicznych i hydrologicznych.

Zarówno KIO, jak i Sąd Okręgowy, uznały, że Zamawiający (PKP PLK S.A.) w dokumentacji projektowej jednoznacznie wskazał technologie wykonania tuneli kolejowych, podając precyzyjnie kilometraż w którym dana technologia winna być zastosowana. Taki wymóg Zamawiający uzasadnił tym, że metody drążenia tuneli w danym kilometrażu miały swoje oparcie w przygotowanym studium wykonalności, z którego jednoznacznie wynikało, że założenie na tym etapie innych możliwości, bez wykonania badań szczegółowych, może doprowadzić do sytuacji, że drążenie tuneli inną metodą nie będzie możliwe lub obarczone byłoby bardzo dużym ryzykiem jego niewykonania. Konsorcjum, którego skarga została oddalona w toku postępowania, twierdziło, że metoda (technologia) wykonania tuneli pozostawiona została do wyboru wykonawcy.

W ocenie organów rozstrzygających spór, Zamawiający jednoznacznie potwierdził, że w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) zostały wskazane trzy metody wykonania tuneli, mające być wykonane w określonych w PFU kilometrażach lub opisach stacji, a zmiana przyjętej technologii na danym odcinku będzie możliwa dopiero na etapie realizacji zamówienia. Także w odpowiedziach na pytania, Zamawiający wprost wskazał, że zmiana technologii drążenia tuneli będzie możliwa dopiero na etapie realizacji zamówienia, jeżeli warunki terenowo-gruntowe będą to umożliwiały.

Budowa tunelu stanowi kolejny etap udrażniania Łódzkiego Węzła Kolejowego. Dzięki tej inwestycji dworzec Łódź Fabryczna stanie się dworcem przelotowym zarówno na osi wschód-zachód (stacje Łódź Widzew – Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska), jak i na osi północ-południe (Łódź Kaliska- Łódź Fabryczna – Łódź Żabieniec).  Przez ścisłe centrum miasta będą mogły przejeżdżać pociągi regionalne oraz dalekobieżne, co przyczyni się do usprawnienia komunikacji kolejowej w skali całego kraju.

Kontrakt wart jest prawie 1,3 mld zł netto. Inwestycja ma zostać zakończona w grudniu 2021 roku. Zrealizuje ją konsorcjum firm Energopol Szczecin i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego.

 

Wróć

Kontakt

KANCELARIA PRAWNA TOMASZ SIEDLECKI RADCA PRAWNY

ul. Nowowiejska 10 lok. 7 00-653 Warszawa                                              

https://www.linkedin.com/company/siedlecki-kancelaria-prawna/

tel. +48 533 025 903
biuro@kancelariasiedlecki.pl