TARCZA ANTYKRYZYSOWA 4.0 – Nowe regulacje dotyczące możliwości obciążania wykonawców karami umownymi oraz dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne

24.06.2020

W dniu 24 czerwca 2020 roku w życie weszła ustawa z dnia 04 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, wprowadzająca zmiany w zakresie możliwości potrącania kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o zamówienie publiczne.

 

Zgodnie dodanym do ustawy z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych artykułem 15r1 w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni:

o ile zdarzenie powodujące naliczenie kary umownej zaistniało w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii.

 

Wskazać należy, że bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy do nienależytego wykonania umowy powodującego naliczenie kary umownej doszło na skutek okoliczności związanych z COVID-19, a jedynie czy zaistniały one w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

 

Zamawiający może naliczyć karę umowną z tytułu nienależytego wykonania umowy o zamówienie publiczne, niemniej nie jest uprawniony do jej faktycznego wyegzekwowania poprzez skorzystanie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub instytucji potrącenia z innymi wierzytelnościami wykonawcy.

 

Zamawiający może naliczać i egzekwować kary z tytułu zdarzeń, które nastąpiły przed wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

 

W związku z powyższym bieg terminu przedawnienia roszczeń Zamawiającego o zapłatę kary umownej nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni.

 

Ważną zmianą jest również to, że w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i przez 90 dni od dnia odwołania tych stanów, termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu.

 

Przypomnieć należy, że:

 

r. pr. Małgorzata Borowiak

Wróć

Kontakt

KANCELARIA PRAWNA TOMASZ SIEDLECKI RADCA PRAWNYul. Jagiellońska 27 lok. 13
03-719 Warszawa

tel. +48 533 025 903
biuro@kancelariasiedlecki.pl