Zmiany w procedurze uzyskania pozwolenia na użytkowanie planowane w zw. z epidemią SARS-CoV-2

21.04.2020

 Zmiany

w procedurze uzyskania pozwolenia na użytkowanie

planowane w zw. z epidemią SARS-CoV-2

 

Poza wdrażanym przez ustawodawcę pakietem pomocowym dla przedsiębiorców, nowo- uchwalona ustawa z dnia 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dz.u 2020 poz. 695), zwana również Tarczą Antykryzysową 2.0. (dalej jako „ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia”) - zawiera szereg zmian dotyczących m.in. prowadzenia postępowań administracyjnych. Jedną z tego rodzaju zmian, istotnych z perspektywy przedsiębiorców branży budowlane, jest zmiana trybu pozyskiwania pozwolenia na użytkowanie.

 

Wedle art. 73. ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) (ustawa o zwalczaniu skutków COVID-19), wprowadza się m.in. art. 31zy1. 1.

„1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 przepisów art. 55 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.[19])) nie stosuje się, a wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli nie wydano decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, traktuje się jak zawiadomienie o zakończeniu budowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

2. W przypadku wniosków, o których mowa w ust. 1, termin do zgłoszenia sprzeciwu w drodze decyzji liczy się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”.

 

Wskazany powyżej przepis ma zastosowanie do:

  1. nowych postępowań objętych jeszcze niezłożonymi wnioskami;
  2. postępowaniami niezakończonymi na dzień wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Odnosząc się do treści powyższego przepisu, zastrzec należy, iż wobec treści art. 55 Prawa Budowlanego ww. wyłączenie nie znajdzie zastosowania do wszystkich pozwoleń na użytkowanie.

Wyłączeniem ustawowym objęte zostaną wyłącznie postępowania w których:

  1. V, IX-XVI,
  2. XVII - z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie,
  3. XVIII - z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego,
  4. XX,
  5. XXII - z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów,
  6. XXIV - z wyjątkiem stawów rybnych,
  7. XXVII - z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych,
  8. XXVIII-XXX

- o których mowa w załączniku do ustawy;

Z uwagi na pominięcie w treści art. 31zy1. 1. ustawy o zwalczaniu skutków COVID-19 w dalszym ciągu pozwolenia na użytkowanie wymagać będą przewidziane w art. 55 ust 1 pkt 2 Prawa budowlanego okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4 Prawa Budowlanego (dot. samowoli budowlanych i realizacji prac niezgodnie z pozwoleniem) tj.:

Bezpośrednią konsekwencją usunięcia dyspozycji art. 55 Prawa Budowlanego jest możliwość użytkowania obiektu budowlanego bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie.

 

adw. Arkadiusz Radek

Wróć

Kontakt

KANCELARIA PRAWNA TOMASZ SIEDLECKI RADCA PRAWNYul. Jagiellońska 27 lok. 13
03-719 Warszawa

tel. +48 533 025 903
biuro@kancelariasiedlecki.pl