Wpływ obostrzeń związanych z COVID-19 na realizację robót budowlanych

17.04.2020

Wpływ obostrzeń wprowadzonych zmianami do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658) przyjętych z dniem 15.04.2020 oraz 16.04.2020 r. na realizację robót budowlanych

 

Szybkie tempo zakazów i nakazów wprowadzanych przez ustawodawcę w zw. epidemią wirusa SARS-COV-2 powoduję niepewność co do zasad prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej, w tym wykonywania prac budowlanych na placu budowy.

Niniejsza publikacja zmierza do omówienia wymogów stawianych przedsiębiorcom, realizującymi roboty budowlane, przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658) (dalej jako „Rozporządzenie”).

 

ZAKAZ PRZEMIESZCZANIA

Powyższy zakaz wprowadzony jest w § 5 Rozporządzenia, zgodnie z którym „do dnia 19 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze” – powyższe ograniczenie przewiduje jednak wyjątki, w tym m.in. w             „wykonywanie czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej, lub prac w gospodarstwie rolnym, lub realizacji zadań mających na celu ochronę i zabezpieczenie upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę, lub przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych”.

Powyższe co do zasady wyłącza spod zakazu przemieszczania się działalność przedsiębiorców oraz ich pracowników. Zastrzec jednak w tym miejscu należy, iż zasady poruszania się ludzi w celach zawodowych podlegają regulacji rozporządzenia.

 

ZASADY PORUSZANIA SIĘ OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI ZAWODOWE

W powyższym zakresie odwołać należy się do dwóch aspektów – poruszania się na plac budowy oraz wykonywania prac na placu budowy.

Odnosząc się do pierwszego z wskazanych powyżej zagadnień, według § 17 Rozporządzenia „do dnia 19 kwietnia 2020 r. w przypadku, gdy przemieszczanie się następuje:

Niezależnie od powyższego regulacji podlega wykonywanie prac na placu budowy. Zgodnie z § 9 ust 9 pkt 3 Rozporządzenia - zakłady pracy są obowiązane zapewnić:

W powyższym zakresie odwołując się do publikacji „obowiązki pracodawców od 2.04.2020 r. w zw. epidemią sars-cov-2” (por. http://kancelariasiedlecki.pl/aktualnosci/obowiazki-pracodawcow-od-2.04.2020-r-w-zw-epidemia-sars-cov-2/) wskazać należy, iż istnienie stanowisk pracy w rozumieniu BHP na budowie potwierdza m.in. par 109 ust 1 pkt 1 rozporządzenia ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednocześnie zakład pracy wedle judykatury jest to „"zakład pracy" i "część zakładu pracy" są desygnatami przyjętego w dyrektywie określenia "jednostka gospodarcza", które jest zbiorczym pojęciem oznaczającym przejmowane przedsiębiorstwo, zakład lub część przedsiębiorstwa, lub zakładu. (por. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 kwietnia 2018 r. sygn. akt. II PK 53/17)

Odnosząc się do powyższego - z możliwością poruszania się prawodawca powiązał jeszcze jeden obowiązek, tj. konieczność noszenia maseczek lub innego odzienia zakrywającego usta.

 

OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST W DRODZE DO PRACY I NA PLACU BUDOWY

Wedle § 18 Rozporządzenia – nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa w miejscach:

 

Odnosząc się do pierwszego ze wskazanych powyżej miejsc – zastrzec należy, iż brak jest w ramach wyjątków opisanych w § 18 ust 2 Rozporządzenia, które mogłoby mieć zastosowanie. Tym samym, przedsiębiorca i jego pracownicy, poruszając się:

obowiązani są zakrywać twarz!

Kolejno odnosząc się do realizowania czynności zawodowych na budowie, wskazać należy, iż obowiązek ten będzie dla pracowników przedsiębiorcy wyłączony w sytuacji, gdy plac budowy nie jest miejscem ogólnodostępnym.

Jednocześnie w sytuacji roboty budowlane realizowane byłyby w miejscu ogólnodostępnym -  § 18 ust 2 pkt 4 Rozporządzenia przewiduje, iż obowiązku zakrywania ust nie stosuje się doosoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b i c, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów”;

Art 18 ust 1 pkt 2 lit b i c Rozporządzenia wymienia zaś:

Nadto, wedle art. 18 ust 4 Rozporządzenia, osoba ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie:

Na marginesie powyższego, odnosząc się do „osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów” zauważyć należy, iż dyspozycję ww. normy spełniać może przykładowo realizowanie przez przedstawicieli przedsiębiorcy spotkań i narad koordynacyjnych z przedstawicielami inwestora.

 

Przenosząc powyższe na grunt realizacji przedsięwzięć budowlanych, ocenić należy, iż co do zasady pracownicy przedsiębiorcy realizującego roboty budowlane nie mają obowiązku zakrywania twarzy na placu budowy o ile:

Wpływ obostrzeń wprowadzonych zmianami do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658) przyjętych z dniem 15.04.2020 oraz 16.04.2020 r. na realizację robót budowlanych

 

Szybkie tempo zakazów i nakazów wprowadzanych przez ustawodawcę w zw. epidemią wirusa SARS-COV-2 powoduję niepewność co do zasad prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej, w tym wykonywania prac budowlanych na placu budowy.

Niniejsza publikacja zmierza do omówienia wymogów stawianych przedsiębiorcom, realizującymi roboty budowlane, przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658) (dalej jako „Rozporządzenie”).

 

ZAKAZ PRZEMIESZCZANIA

Powyższy zakaz wprowadzony jest w § 5 Rozporządzenia, zgodnie z którym „do dnia 19 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze” – powyższe ograniczenie przewiduje jednak wyjątki, w tym m.in. w             „wykonywanie czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej, lub prac w gospodarstwie rolnym, lub realizacji zadań mających na celu ochronę i zabezpieczenie upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę, lub przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych”.

Powyższe co do zasady wyłącza spod zakazu przemieszczania się działalność przedsiębiorców oraz ich pracowników. Zastrzec jednak w tym miejscu należy, iż zasady poruszania się ludzi w celach zawodowych podlegają regulacji rozporządzenia.

 

ZASADY PORUSZANIA SIĘ OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI ZAWODOWE

W powyższym zakresie odwołać należy się do dwóch aspektów – poruszania się na plac budowy oraz wykonywania prac na placu budowy.

Odnosząc się do pierwszego z wskazanych powyżej zagadnień, według § 17 Rozporządzenia „do dnia 19 kwietnia 2020 r. w przypadku, gdy przemieszczanie się następuje:

Niezależnie od powyższego regulacji podlega wykonywanie prac na placu budowy. Zgodnie z § 9 ust 9 pkt 3 Rozporządzenia - zakłady pracy są obowiązane zapewnić:

W powyższym zakresie odwołując się do publikacji „obowiązki pracodawców od 2.04.2020 r. w zw. epidemią sars-cov-2” (por. http://kancelariasiedlecki.pl/aktualnosci/obowiazki-pracodawcow-od-2.04.2020-r-w-zw-epidemia-sars-cov-2/) wskazać należy, iż istnienie stanowisk pracy w rozumieniu BHP na budowie potwierdza m.in. par 109 ust 1 pkt 1 rozporządzenia ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednocześnie zakład pracy wedle judykatury jest to „"zakład pracy" i "część zakładu pracy" są desygnatami przyjętego w dyrektywie określenia "jednostka gospodarcza", które jest zbiorczym pojęciem oznaczającym przejmowane przedsiębiorstwo, zakład lub część przedsiębiorstwa, lub zakładu. (por. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 kwietnia 2018 r. sygn. akt. II PK 53/17)

Odnosząc się do powyższego - z możliwością poruszania się prawodawca powiązał jeszcze jeden obowiązek, tj. konieczność noszenia maseczek lub innego odzienia zakrywającego usta.

 

OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST W DRODZE DO PRACY I NA PLACU BUDOWY

Wedle § 18 Rozporządzenia – nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa w miejscach:

 

Odnosząc się do pierwszego ze wskazanych powyżej miejsc – zastrzec należy, iż brak jest w ramach wyjątków opisanych w § 18 ust 2 Rozporządzenia, które mogłoby mieć zastosowanie. Tym samym, przedsiębiorca i jego pracownicy, poruszając się:

obowiązani są zakrywać twarz!

Kolejno odnosząc się do realizowania czynności zawodowych na budowie, wskazać należy, iż obowiązek ten będzie dla pracowników przedsiębiorcy wyłączony w sytuacji, gdy plac budowy nie jest miejscem ogólnodostępnym.

Jednocześnie w sytuacji roboty budowlane realizowane byłyby w miejscu ogólnodostępnym -  § 18 ust 2 pkt 4 Rozporządzenia przewiduje, iż obowiązku zakrywania ust nie stosuje się doosoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b i c, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów”;

Art 18 ust 1 pkt 2 lit b i c Rozporządzenia wymienia zaś:

Nadto, wedle art. 18 ust 4 Rozporządzenia, osoba ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie:

Na marginesie powyższego, odnosząc się do „osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów” zauważyć należy, iż dyspozycję ww. normy spełniać może przykładowo realizowanie przez przedstawicieli przedsiębiorcy spotkań i narad koordynacyjnych z przedstawicielami inwestora.

 

Przenosząc powyższe na grunt realizacji przedsięwzięć budowlanych, ocenić należy, iż co do zasady pracownicy przedsiębiorcy realizującego roboty budowlane nie mają obowiązku zakrywania twarzy na placu budowy o ile:

 

adw. Arkadiusz Radek

Wróć

Kontakt

KANCELARIA PRAWNA TOMASZ SIEDLECKI RADCA PRAWNYul. Jagiellońska 27 lok. 13
03-719 Warszawa

tel. +48 533 025 903
biuro@kancelariasiedlecki.pl