Skutecznośćto podstawa naszego biznesu

Praca zdalna Kancelarii

17.03.2020
Szanowni Państwo! W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego Kancelaria Siedlecki pracuje zdalnie. W trosce o bezpieczeństwo zarówno Państwa, jak i Państwa biznesów wszyscy pracownicy pozostają do Państwa dyspozycji - prosimy o kontakt mailowy i telefoniczny! W wyjątkowych okolicznościach wyrażamy również gotowość do spotkań.
czytaj więcej

[AKTUALIZACJA] Czy w świetle rozporządzenia o stanie epidemii można dowozić pracowników na budowę jak dotychczas?

26.03.2020
UWAGA w związku ze zmianą przepisów z dniem 31.03.2020 r. niniejszy tekst uzupełniony został o zaktualizowane przepisy. Z perspektywy prawa pracy i ew. prawa cywilnego można rozważyć czy pracodawca nie powinien zastosować, z ostrożności, środków bezpieczeństwa właściwych dla środków publicznego transportu zbiorowego tj. przewożenia w tym samym czasie liczby osób nie większej niż połowa miejsc siedzących. W analizie adw. Arkadiusz Radek pochyla się nad kwestią możliwości dowożenia pracowników na plac budowy.
czytaj więcej

Komunikat Urzędu Zamówień Publicznych ws. działalności Krajowej Izby Odwoławczej w czasie trwania epidemii

30.03.2020
Szanowni Państwo! W ślad za komunikatem Urzędu Zamówień Publicznych informujemy, iż w czasie trwania epidemii, w trosce o bezpieczeństwo zarówno pracowników KIO, UZP jak i nasze - stron oraz pełnomocników - nie będą odbywały się rozprawy ani posiedzenia jawne przed Krajową Izbą Odwoławczą. Niemniej jednak, wnoszenie odwołań do KIO będzie odbywało się na niezmienionych zasadach.
czytaj więcej

WAŻNE! Możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne na skutek okoliczności związanych z COVID-19

31.03.2020
W projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, przewiduje się możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne na skutek okoliczności związanych z koronawirusem.
czytaj więcej

Epidemia Sars-CoV-2 jako siła wyższa oraz podstawa zmiany umów opartych o ustawę prawo zamówień publicznych oraz tzw. „tarczę antykryzysową”

01.04.2020
Przedmiotem zainteresowania analizy będą sytuacje, gdzie brak jednoznacznego przepisu szczególnego a relacja Zamawiającego i Wykonawcy, przynajmniej z pozoru, pozostawiona została stronom i toczyć ma się zgodnie z przepisami zwyczajnymi.
czytaj więcej

Możliwość organizacji przez zamawiającego wizji lokalnej w obliczu epidemii SARS-CoV-2

01.04.2020
Podstawowymi aktami zawierającymi odpowiedź na problem prawny dotyczący wizji lokalnej postawiony w tytule jest rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz rozporządzenie Rady ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566)
czytaj więcej

Obowiązki pracodawców od 2.04.2020 r. w zw. epidemią SARS-COV-2

01.04.2020
Wedle pa.r 9 ust. 7 pkt 3 rozporządzenia Rady ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566) faktycznie wszystkie zakłady muszą zapewnić 1,5 metra oraz odległość pomiędzy pracownikami oraz alternatywnie rękawiczki lub płyny do dezynfekcji. Powyższe odnieść należy również do placów budów.
czytaj więcej

WAŻNE! Wpływ pandemii COVID-19 na stosunki prawne [Aktualizacja]

03.04.2020
Uprzejmie informujemy, że ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw weszła w życie z dniem ogłoszenia w dniu 31 marca 2020 roku. Poniżej podsumowanie wprowadzonych regulacji – na czerwono zaznaczone zostały kolorem dodatkowe zmiany względem projektu ustawy.
czytaj więcej

Prace nad przywróceniem orzekania Krajowej Izby Odwoławczej

07.04.2020
Uprzejmie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych wraz z Krajową Izbą Odwoławczą oraz Ministerstwem Rozwoju pracuje nad rozwiązaniami zmierzającymi do wznowienia rozpatrywania odwołań złożonych do Krajowej Izby Odwoławczej.
czytaj więcej

Wpływ obostrzeń związanych z COVID-19 na realizację robót budowlanych

17.04.2020
Szybkie tempo zakazów i nakazów wprowadzanych przez ustawodawcę w zw. epidemią wirusa SARS-COV-2 powoduję niepewność co do zasad prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej, w tym wykonywania prac budowlanych na placu budowy.
czytaj więcej

Zmiany w procedurze uzyskania pozwolenia na użytkowanie planowane w zw. z epidemią SARS-CoV-2

21.04.2020
Poza wdrażanym przez ustawodawcę pakietem pomocowym dla przedsiębiorców, nowo- uchwalona ustawa z dnia 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dz.u 2020 poz. 695), zwana również Tarczą Antykryzysową 2.0. (dalej jako „ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia”) - zawiera szereg zmian dotyczących m.in. prowadzenia postępowań administracyjnych. Jedną z tego rodzaju zmian, istotnych z perspektywy przedsiębiorców branży budowlane, jest zmiana trybu pozyskiwania pozwolenia na użytkowanie.
czytaj więcej

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 4.0 – Nowe regulacje dotyczące możliwości obciążania wykonawców karami umownymi oraz dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne

24.06.2020
W dniu 24 czerwca 2020 roku w życie weszła ustawa z dnia 04 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, wprowadzająca zmiany w zakresie możliwości potrącania kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o zamówienie publiczne.
czytaj więcej

O kancelarii

Siedlecki Kancelaria Prawna to kancelaria działająca od ponad 20 lat, zajmująca się w szczególności problematyką prawa zamówień publicznych, świadczeniem usług na rzecz firm transportowych oraz realizacją inwestycji infrastrukturalnych. Z powodzeniem łączymy TRADYCYJNE podejście do świadczenia usług prawniczych, stawiając na zaufanie i niezawodność, z nowatorskim, nieszablonowym myśleniem i konstruktywnym rozwiązywaniem problemów naszych Klientów. SKUTECZNOŚĆ to podstawa naszego biznesu. 

Oferta

Świadczenie wyspecjalizowanych usług prawnych to lata doświadczeń i praktyki, popartej ZROZUMIENIEM potrzeb Klienta i jego problemów. Zrozumienie to, wynika z gruntownej znajomości otoczenia gospodarczego naszych KLIENTÓW i mechanizmów funkcjonowania rynku w obrębie którego prowadzą swoją działalność.

Miarą naszego sukcesu jest SKUTECZNOŚĆ, z jaką od lat wspieramy zarówno międzynarodowe korporacje o wieloletniej tradycji jak i nowopowstałe firmy, które dopiero rozpoczynają swoją działalność. Biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenie i dotychczasową działalność Kancelarii Siedlecki POSTAWILIŚMY na świadczenie wyspecjalizowanego doradztwa prawnego obejmującego:

Kancelaria Siedlecki prowadzi SZKOLENIA OTWARTE oraz SZKOLENIA ZAMKNIĘTE prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno – prywatnego, realizacji projektów z wykorzystaniem środków unijnych, kontroli postępowań, a także przygotowania i realizacji umów infrastrukturalnych. Tematy i programy szkoleń, jak również sposób prezentacji tematu i stopień zaawansowania dostosowane są do potrzeb naszych KLIENTÓW. Tematy szkoleń to m.in.:

  • Nowelizacja prawa zamówień publicznych – jak przygotować się na nadchodzące zmiany prawny;

  • Składanie ofert za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

  • Podstawy zamówień publicznych;

  • Skuteczny udział Wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

 

Kontakt:

 

 

Anna Dynek
Partner

a.dynek@kancelariasiedlecki.pl
tel. 533 025 903

Kariera

Kancelaria Prawna Tomasz Siedlecki Radca Prawny oferuje możliwości wszechstronnego rozwoju
zawodowego, podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez udział w licznych szkoleniach oraz
konferencjach prawnikom, którzy chcą zdobyć doświadczenie oraz doskonalić umiejętności,
szczególnie w zakresie:

  • Prawa Zamówień Publicznych
  • Prawa budowlanego
  • Projektów infrastrukturalnych w tym szczególności realizowanych w oparciu o normy FIDIC
  • Prawa kontraktowego

Szczególnie cenimy sobie wieloletnią współpracę, oferując jednocześnie możliwość samodzielnego
prowadzenia spraw tak również zależy nam na bardzo dobrej współpracy w zespole.

Wszystkich zainteresowanych karierą w Kancelarii Siedlecki prosimy o przesłanie CV wraz z listem
motywacyjnym na adres rekrutacja@kancelariasiedlecki.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać
„rekrutacja”.

Kontakt

KANCELARIA PRAWNA TOMASZ SIEDLECKI RADCA PRAWNYul. Nowowiejska 10 lok. 7
00-653 Warszawa

tel. +48 533 025 903
biuro@kancelariasiedlecki.pl